Paket Basic 5
Pembelajaran Tambahan Waqaf, Mengenal ayat Gharibah, Mengenal Huruf-huruf Muqatha’ah
1.350.000
Paket Basic 4
Mengenal Ghunnah “ن”, Mengenal Ghunnah "و" & Ghunnah "ي", Mengenal bacaan Idzhar, Pengenalan Mad dengan panjang diatas 2 Haraka
1.350.000
Paket Basic 3
Mengenal Waqaf, Mengenal bacaan Ghunnah yang berbunyi “ م“
1.350.000
Paket Basic 2
Pengenalan terhadap Mad, Pengenalan terhadap Lin, Pengenalan Al Qomariyyah & Al Syamsyiyyah
1.350.000
Paket Basic 1
Pengenalan Huruf Hijaiyyah, Pengenalan Huruf Hijaiyyah Berharakat, Pengenalan Huruf Hijaiyyah Sambung
1.350.000